Apie mus

Esame tarptautinis Ukrainos švietimo paramos ir labdaros fondas

Tarptautinis Ukrainos švietimo labdaros ir paramos fondas

Fondas buvo įkurtas 2022 metais rugpjūčio 4 d. Ukrainos ambasados Lietuvoje iniciatyva kartu su Tarptautine Ukrainos mokykla

Siekiant padėti ikimokyklinio, mokyklinio ir akademinio amžiaus vaikams sukurti kokybišką ugdymo, socialinę, ekonominę ir teisinę bazę bei sąlygas Lietuvoje, tuo pačiu išsaugant ukrainietišką tapatybę, kalbą, istoriją, tautinę tradiciją bei kultūrą tarp laikinai čia gyvenančių ir po karo į Ukrainą sugrįžti siekiančių Ukrainos vaikų.

MISIJA

Remti ir stiprinti Ukrainos vaikų formalaus ir neformalus ugdymo programas ir valstybės institucijų teikiamas paslaugas, kad ukrainiečių vaikai gautų tokią pačią prieigą ir galimybes kaip ir lietuviai. Dirbti ir bendradarbiauti kartu su vietos valdžios institucijomis, rėmėjais bei pilietine visuomene, siekiant užtikrinti kokybiškas, efektyvias ir motyvuojančias vaikų švietimo sąlygas, skatinančias mokinių pažangą ir gerus mokymosi rezultatus. Remti ir suteikti galimybę neformaliam ukrainiečių vaikų ugdymui - intelektualiam, fiziniam tobulėjimui bei kūrybinio potencialo realizavimui. Padėti tenkinti pagrindinius vaiko poreikius – fizinio ir emocinio saugumo, geros sveikatos, tinkamo ugdymo, dorovinio ir estetinio auklėjimo, bendravimo įgūdžių, kūrybingo laisvalaikio, t.y. sudaryti sąlygas augti visapusiškai išsivysčiusiai asmenybei, kuri vėliau galėtų realizuoti savo siekius gimtojoje Ukrainoje.

TIKSLAS

Fondo tikslas yra surinkti lėšų: ugdymo įstaigų išlaikymui, remontui, techniniam aprūpinimui įranga, buities prekėmis, raštinės reikmenimis, kitomis mokslo priemonėmis; gabių ir talentingų vaikų mokslo, sporto, meno veiklos rėmimui ir plėtrai formaliojo ir neformaliojo ugdymo sistemoje; pedagogų, ikimokyklinių įstaigų auklėtojų, neformaliojo ugdymo, techninių darbuotojų ir kitų, kokybišką vaikų švietimą, saugumą, sveikatą užtikrinančių asmenų kvalifikacijos kėlimui, skatinimui bei premijoms.

Tarptautinė Ukrainos mokykla

Tarptautinis Ukrainos švietimo labdaros ir paramos fondas

Tarptautinė Ukrainos mokykla yra įkurta 2022 metais Ukrainos ambasados Lietuvoje iniciatyva

Ir jau turi savo skyrius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Šiuose miestuose mokosi  2700 mokinių ir dirba apie 250 mokytojų. Pageidaujančių lankyti mūsų mokyklą daugėja ir kituose šalies rajonuose, todėl vėliau bus keliamas klausimas dėl papildomų skyrių įkūrimo.

Tokio tipo Valstybinės Ukrainos tarptautinės mokyklos veikia 11-oje Europos Sąjungos šalių jau 15-a metų. Čia mokiniai ugdomi pagal Ukrainos švietimo ministerijos patvirtintą programą

Lietuvoje jau nuo pirmos klasės vaikai mokosi lietuvių, anglų, prancūzų kalbų. Taip pat, siekiant juos greičiau integruoti į lietuvių visuomenę, vyksta papildomi lietuvių kalbos užsiėmimai dienos centruose, kuriuose galima užsiimti ir kita popamokine veikla, skatinančia integraciją į priimančiąją bendruomenę.

Tarptautinis Ukrainos švietimo labdaros ir paramos fondas

Mokykla vaikams yra nemokama

Mokymo procesas finansuojamas iš Lietuvos respublikos biudžeto, taikant Mokinio krepšelio principą, o Mokyklos išlaikymo kaštus, įskaitant nuomą, komunalinius mokesčius, kitus ūkinius reikalus, remontą padeda padengti kartu įkurtas šis Tarptautinis Ukrainos švietimo paramos ir labdaros Fondas, aktyviai bendradarbiaujantis su rėmėjais bei pilietine visuomene.

Tarptautinė Ukrainos mokykla labai reikalinga ukrainiečiams

Nes vis dar nėra bendro susitarimo tarp abiejų valstybių, t.y. Lietuvos švietimo mokyklos neturi teisės išduoti Ukrainoje galiojančio atestato – mokinys gauna tik patvirtinimą, jog mokėsi ar baigė mokyklą Lietuvoje, todėl po karo grįžęs į savo šalį vaikas nebegali tęsti mokslų bendrojo lavinimo mokykloje ar studijuoti aukštojoje mokykloje, nes lietuviška švietimo programa neatitinka Ukrainos švietimo sistemos standarto.

Tuo tarpu ši mokykla yra sudariusi sutartį su Ukrainos Valstybiniu licėjumi Tarptautinė Ukrainos mokykla

Pagal kurios nuostatus mūsų mokykla vaikus ugdo, o Ukrainos valstybė rezultatus bei atestatus patvirtina, t.y. mūsų mokyklos atestatas galioja visoje Europoje ir Ukrainoje

Tarptautinis Ukrainos švietimo labdaros ir paramos fondas

Vien šiemet Tarptautinė Ukrainos mokykla

Išdavė 1049 mokinių metinius įvertinimus ir liudijimus nuo 1 iki 11 klasės bei 123 atestatus abiturientams. Nemažai ukrainiečių jau yra priimti į Lietuvos bei Europos aukštąsias mokyklas.

Esame labai reikalingi ukrainiečių bendruomenei

Nemaža dalis mokinių ir jų šeimų vien dėl galimybės mokytis šioje mokykloje atvažiuoja iš periferijos ir kuria pridėtinę vertę tuose miestuose, kur gali jaustis saugiai dėl savo vaikų ateities.

Neretai akcentuojamas ukrainiečių mokinių integravimas į lietuvių bendruomenę

Kurio neva neužtikrina Tarptautinė Ukrainos mokykla, su kuo kategoriškai nesutinkame. Atvirkščiai, vienose Lietuvos mokyklose mokiniai priversti mokytis rusų – šalies agresorės kalba (matematikos, istorijos, geografijos, chemijos ir t.t.), kitose visi dalykai dėstomi tik lietuvių kalba, kuomet, nespėjęs jos įsisavinti, ukrainietis mokinys neįgyja taip reikalingų žinių. Be to, jose lietuvių ir ukrainiečių kalbų žinios vertinamos ne pažymiais, o tik įskaitomis. Skirtingai nuo mūsų mokyklos, kur lietuvių kalbai skiriamas ypatingas dėmesys, jos mokoma nuo 1 klasės, visas ugdymo procesas vyksta gimtąja ukrainiečių kalba, o mokinių žinios vertinamos pažymiais.

SUSIPAŽINKITE SU

MŪSŲ KOMANDA

Tarptautinė Ukrainos mokykla
Darius Matviekas

Tarptautinio Ukrainos švietimo labdaros ir paramos fondo Direktorius

Tarptautinė Ukrainos mokykla
Olena Vnukovska

Tarptautinės Ukrainos mokyklos Direktorė

Tarptautinė Ukrainos mokykla
Glaudžiai ir efektyviai bendradarbiaujant, Lietuvoje įkurti jau keturi Tarptautinės Ukrainos mokyklos skyriai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

PADĖKA

Tarptautinis Ukrainos švietimo labdaros ir paramos fondas
Dėkojame mus priėmusiai šaliai, suteikusiai galimybę šioje mokykloje vaikus ugdyti nemokamai, užtikrinant jiems kokybišką švietimo procesą ir efektyvias bei motyvuojančias vaikų ugdymo sąlygas, t.y. augti visapusiškai išsivysčiusiai asmenybei, kuri vėliau galėtų realizuoti savo siekius gimtojoje Ukrainoje.
Ukrainiečių šeima

Esame dėkingi už galimybę laikinai čia gyvenantiems ir po karo į Ukrainą sugrįžti siekiantiems Ukrainos vaikams ir jų šeimoms patiems pasirinkti, pagal kokią sistemą ir kokiose mokyklose jiems mokytis, išsaugant ukrainietišką tapatybę, kalbą, tautinę tradiciją bei kultūrą.

„Fundua“ komanda

Padėkite ikimokyklinio, mokyklinio ir akademinio amžiaus Ukrainos vaikams!

Sukurdami kokybišką ugdymo, socialinę, ekonominę ir teisinę bazę bei sąlygas Lietuvoje!

lt_LT
Scroll to Top