Privatumo politika

Tarptautinis Ukrainos švietimo paramos ir labdaros fondas atsakingai saugo Jūsų privatumą. Ši privatumo politika aprašo, kokią asmeninę informaciją mes renkame ir kaip mes ją naudojame.

Mūsų pagrindinis tikslas renkant Jūsų asmeninę informaciją yra suteikti Jums sklandžią, efektyvią ir asmeninius poreikius tenkinančią patirtį, kol Jūs naudojatės mūsų svetaine. Tai leidžia mums teikti informaciją ir atlikti funkcijas, kurios labiausiai atitinka Jūsų poreikius ir padeda pritaikyti mūsų paslaugas taip, kad jos būtų lengviau ir greičiau suprantamos.

1. VARTOJAMOS SĄVOKOS

Vykdytojas – Tarptautinis Ukrainos švietimo paramos ir labdaros fondas, įmonės kodas 306114266, Adresas: Eišiškių pl. 47-312, LT-02184 Vilnius

Tarptautinis Ukrainos švietimo paramos ir labdaros fondas – paramos ir labdaros fondas, esantis adresu www.fundua.eu

Naudotojas – bet kuris fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris naudojasi interneto svetaine.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

Asmens duomenų valdytojas – www.fundua.eu

Paskyra – Registracijos rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymą istoriją saugojanti sąskaita (account).

Paslaugos – visos www.fundua.eu Pirkėjui teikiamos paslaugos.

Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

Administratorius – už internetinę svetaine www.fundua.eu atsakingas asmuo.

IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis ją nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

Kitos šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

2. BENDROS NUOSTATOS

Ši privatumo politika yra skirta užtikrinti, kad Vykdytojas laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

www.fundua.eu internetinės parduotuvės privatumo politika numato pagrindines Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo Taisyklės naudojantis www.fundua.eu siūlomomis Paslaugomis. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Naudotoją bei jo Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir www.fundua.eu Paskyroms.

Internetinėje svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar ją naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikdamas apie save informaciją Naudotojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

3. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS, TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI IR TIKSLAI

Informaciją, kuri yra renkama apie Naudotojus, priklauso nuo Jums teikiamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate internetinėje svetainėje pradedant naudotis paslaugomis ar registruojantis paskyroje. Jūsų asmens duomenys yra gaunami šiais būdais:

3.1 Pateikiate Jūs 

3.2 Generuojami automatiškai, kiek tai numato galiojantys teisės aktai (lankantis interneto svetainėje ir / ar socialinėje paskyroje, naudojantis programėlėmis);

3.3 Gaunami iš trečiųjų asmenų ir / ar viešai prieinamų šaltinių, kiek tai numato galiojantys teisės aktai.

Vykdytojas renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis remiantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

3.4 Kai tvarkyti asmens duomenis Pardavėją įpareigoja galiojantys teisės aktai;

3.5 Siekiant sudaryti ir / ar vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;

3.6 Jūsų sutikimu;

3.7 Dėl Naudotojo teisėtų interesų, kai Jūsų privatūs interesai nėra svarbesni.

Vykdytojas tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

3.8 Paslaugų teikimo, kliento mokumo įvertinimo ir kredito rizikos valdymo, pažeistų Naudotojo teisių gynimo.

3.9 Tinkamam paslaugų teikimui, paslaugų kokybės užtikrinimui.

3.10 Tiesioginės rinkodaros*.

Vykdytojas gali perduoti Jūsų asmens duomenis:

3.11 Duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Vykdytojas, kaip duomenų valdytojo, vardu (pvz. IT paslaugų teikėjai, auditoriai, reklamos agentūros, transporto paslaugų teikėjai ir pan.);

3.12 Kitiems tretiesiems asmenims, kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba kai tai yra būtina siekiant apsaugoti Vykdytojo teisėtus interesus (pvz. teismai, valdžios ir teisėsaugos institucijos ir pan.).

4. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

Naudotojas suteikia teisę  rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose www.fundua.eu dokumentuose.

Vykdytojas saugo Naudotojų asmens duomenis tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Naudotojo asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai galiojantys teisės aktai įpareigoja Vykdytoja saugoti asmens duomenis šiuose teisės aktuose nustatytą terminą. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Vykdytojas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Naudotojas pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo, bei Asmens duomenų apsaugos lygio atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams.

5. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Naudotojas, kurio asmens duomenis tvarko Vykdytojas, turi šias teises:

5.1 Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;

5.2 Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

5.3 Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;

5.4 Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Visos nurodytos asmens duomenų subjektų teisės bus įgyvendintos prieš tai nustačius ir patikrinus asmens, kuris kreipiasi, tapatybę.

Naudotojas gali nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau nurodytų asmens duomenų subjektų teisių, kai galiojančių teisės aktų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jei iškiltų klausimų dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos, maloniai prašome kreiptis Jums patogiu būdu.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Naudotojas turi pateikti Vykdytojui raštu vienu iš šių būdų:

1) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@fundua.eu iš savo elektroninio pašto adreso.

Vykdytojas, gavęs tokį Naudotojo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Naudotojui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Naudotojo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.

6. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Pirkėjui lankantis www.fundua.eu, yra naudojami slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje, kurie padeda atpažinti Jus kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų  interneto svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi šioje interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie šios interneto svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime tobulinti, padaryti ją patogesnę Jūsų naudojimui.

Naudotojas naudojami Slapukai savarankiškai neidentifikuoja konkretaus asmens. Duomenys surinkti slapukų pagalba daugiau susiję su konkretaus kompiuterio panaudojimu negu su konkrečiu interneto naudotoju, tačiau Jūs galite atsisakyti slapukų naudojimo, naršyklėje pasirinkdami tam tikrus nustatymus. Visgi atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju Jūs negalėsite išnaudoti visų svetainės teikiamų funkcijų.

7. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Visos intelektinės nuosavybės teisės internetinėje svetainėje ir turinyje (įskaitant nuotraukas), pateiktos Naudotojui, priklauso Vykdytojui, informacija yra saugoma autorinių teisių įstatymų ir sutarčių visame pasaulyje.

Naudotojas gali kaupti, spausdinti ar pateikti turinį tik savo asmeniniam naudojimui. Naudotojas neturi teisių jokia forma publikuoti, manipuliuoti, platinti ar kitaip redaguoti turinio ar pateiktos medžiagos komerciniams ar su asmeniniu naudojimu nesusijusiems tikslams.

8. NAUDOTOJO APMOKĖJIMO TVARKA, ASMENS DUOMENYS IR TERMINAI

Naudotojas gali aukoti vienu iš šių būdų:

Makecommerce.lt – Elektroniname tinklapyje aukojimai yra apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

PayPal – Mūsų labdaros organizacija naudoja Paypal apmokėjimo sistemą, kad galėtume priimti jūsų aukas ir paramą. Paypal yra pasaulinis ir saugus apmokėjimo būdas, kuris leidžia jums lengvai ir patogiai prisidėti prie mūsų labdaros veiklos. Jūsų apmokėjimo informacija yra šifruojama ir tvarkoma saugiai pagal Paypal politikas. Mes nekontroliuojame ir nebeturime prieigos prie jūsų jautrių apmokėjimo duomenų. Mes puoselėjame jūsų privatumą ir tvarkome jūsų asmens duomenis pagal mūsų privatumo politiką. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tik šioje svetainėje teikiant paramą ir atsakydami į jūsų užklausas.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Vykdytojas pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir keisti Privatumo politikos taisykles. Pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo Svetainėje.

lt_LT
Scroll to Top